Danmark er dybt afhængig af sektorkobling og innovative løsninger for at indfri de nationalpolitiske målsætninger inden for grøn omstilling. Kommende generationer har derfor en vigtig rolle at spille - nutidens unge er den innovationskraft, vi er afhængige af for at kunne skabe grøn vækst i fremtiden.

Men … energi er en svær størrelse at forstå, og den igangværende grønne omstilling levner derfor rum for oplysning, formidling og læring. Vi tilbyder derfor gratis skoleundervisning til alle 5. klasser i Thy og på Mors som en del af koncernens strategiske indsats inden for grøn omstilling.

Pressemeddelser fra Thy-Mors Energi

Morsø Klimaråd kommer med 12 strategiske målsætninger

 

02/12/2022

Morsø Klimaråd har lavet en række strategiske målsætninger, som er på dagsordenen ved det kommende møde i kommunalbestyrelsen. Målsætningerne skal bidrage til at kommunen kan opnå klimaneutralitet i 2050.

For et år siden etablerede Morsø Kommunes Udvalg for Teknik og Miljø et klimaråd, som kan komme med sparring og anbefalinger til kommunalbestyrelsen om, hvordan kommunen kan nå målsætningen om en 70 procents reduktion af drivhusgasudledningerne inden år 2030 og klimaneutralitet i 2050.

Det kræver store ambitioner og handling for at nå sådan en målsætning, og Morsø Klimaråd er nu klar med 12 strategiske målsætninger til kommunalbestyrelsen. Anbefalingerne kommer på dagsordenen til bestyrelsens kommende møde den 6. december.


Ambitiøst og nødvendigt mål
Vivian S. Søndergaard, som er formand for Morsø Klimaråd og direktør for Morsø Forsyning, ser frem til, at de lokale politikere får klimarådets målsætninger på dagsordenen:

 • Målet er, at der i 2050 ikke skal udledes flere drivhusgasser, end der optages, som følge af den produktion og det energiforbrug, der foregår på Et delmål på vejen er at reducere udledningerne set i forhold til 1990 med 70 %. Det er et ambitiøst mål, der kræver en fælles, integreret indsats, hvor alle sektorer gør, hvad de kan, siger klimarådets formand og fortsætter:

 • Vi er kommet godt i gang med Morsø Klimaråd, og har haft et stærkt samarbejde omkring udarbejdelsen af disse 12 målsætninger, som vi nu kan give videre til Vi tror på, at det kan give et kvalificeret grundlag til at videreudvikle de vigtigste anbefalinger til kommunen, så vi på Mors får endnu mere fokus på klimaområdet og kan inspirere og handle på den bedst mulige måde.

Anbefalinger og ny hjemmeside
Vivian S. Søndergaard, som er formand for Morsø Klimaråd og direktør for Morsø Forsyning, ser frem til, at de lokale politikere får klimarådets målsætninger på dagsordenen:

 • Målet er, at der i 2050 ikke skal udledes flere drivhusgasser, end der optages, som følge af den produktion og det energiforbrug, der foregår på Et delmål på vejen er at reducere udledningerne set i forhold til 1990 med 70 %. Det er et ambitiøst mål, der kræver en fælles, integreret indsats, hvor alle sektorer gør, hvad de kan, siger klimarådets formand og fortsætter:

 • Vi er kommet godt i gang med Morsø Klimaråd, og har haft et stærkt samarbejde omkring udarbejdelsen af disse 12 målsætninger, som vi nu kan give videre til Vi tror på, at det kan give et kvalificeret grundlag til at videreudvikle de vigtigste anbefalinger til kommunen, så vi på Mors får endnu mere fokus på klimaområdet og kan inspirere og handle på den bedst mulige måde.


For yderligere information, kontakt venligst:

morsoeklimaraad.dk

 

Anbefalinger til strategiske målsætninger

1. Den kollektive forsyning bør udbygges videst muligt, og medvirke aktivt til at udfase olie og naturgasfyr i den individuelle opvarmning.

 • Der bør specielt være fokus på udrulning af fjernvarme i byerne hvor naturgas i dag er den dominerende forsyningsart
 • Fjernvarmen skal baseres på grønne forsyningsarter, herunder elektricitet og

2. Øg den lokale energiproduktion, med størst mulig klimaeffekt, og mindst mulig påvirkning.

 • Gennemfør en helhedsorienteret planlægning som skaber rammerne for etablering af vedvarende energiproduktion i sammenhæng med eksisterende og ny industri.
 • Skab rammerne for at vedvarende energiproduktion kan fremme lokal grøn
 • Sikre lokalt ejerskab i kommende energiprojekter
 • Produktion af lokal vedvarende energi bør ske kendt teknologi som f.eks. biogas, vindmøller og solceller.

3. Tiltræk nye grønne virksomheder, især til produktion af fremtidens grønne brændstof.

 • Skab de planlægningsmæssige rammebetingelser for etablering af Power-2-x produktion, herunder specielt, brint, metan og produktion af syntetiske brændstoffer.
 • Tilrettelæg for næste generations energiinfrastruktur som brint og CO2

4. Udarbejd en energiforsyningsstrategi fra 2030 til 2050.

 • Energi- og forsyningsstrategien skal være politisk godkendt inden udgangen af 2029.
 • Indholdet i strategien skal bygge på de realiserede/implementerede reduktioner i perioden 2022-2030 og forberede for næste generations energiproduktionsteknologi

5. Energiforbruget i industri- og erhvervsvirksomheder bør omstilles til klimaneutrale energikilder.

 • Elektrificering af maskiner, der kører på fossile brændsler
 • Skift fra gasfyr til fjernvarme eller varmepumper
 • Skift fra fossile brændsler til biogas for højtemperaturprocesser, der ikke kan elektrificeres
 • Øget udbygning med solceller på tagflader, hvor det er muligt
 • Øget fokus på energieffektivisering og anvendelse af overskudsvarme

6. Skab gode rammebetingelser for udvikling af fremtidens klimavenlige industri og erhverv med udgangspunkt i Morsø Erhvervsråd.

 • Afsæt ressourcer til kompetenceopbygning og vidensdeling indenfor klimaoptimering af industri- og erhvervsvirksomheder
 • Skab grobund for udviklingsprojekter med afprøvning af nye metoder og teknologier gerne i samarbejde med universiteter eller andre videns-partnere.

7. Udarbejd en strategi for omfordeling af landbrugsarealer med fokus på:

 • Reduktion af energiforbrug til intern transport
 • Frigørelse af arealer til udtagning af lavbundsjorde og klimaskov
 • Drikkevandsbeskyttelse og klimatilpasning
 • Naturværdi

8. Udarbejd en strategi for maksimal udnyttelse af gylleressourcer til biogas.

 • Maksimer synergieffekter med staldteknologier som hyppig udslusning og gyllekøling
 • Udnyt synergimuligheder med pyrolyseanlæg til blandt andet produktion af biokul fra fiberfraktion
 • Planlæg teknologi og infrastruktur til opsamling af CO2 fra biogasanlæg til lagring eller metanisering med brint

9. Udarbejd en vision for fremtidens klimavenlige landbrugsproduktion på Mors.

 • Nedsæt et landbrugsklimaråd med repræsentanter fra landbrugsbedrifter på Mors, der skal sikre forankring og vidensdeling.
 • Skab grobund for udviklingsprojekter med afprøvning af nye metoder og
 • Tilbyd klimatjek af enkelte landbrugsbedrifter og udarbejd et katalog med handlemuligheder

10. Skab rammebetingelser, der understøtter omstilling til klimavenlig transport for borgere og virksomheder.

 • Udarbejd strategi for ladeinfrastruktur til elkøretøjer
 • Understøt ny infrastruktur til fremtidens brændstoffer i den tunge transport
 • Prioriter cyklisme og samkørsel i den fremtidige planlægning

11. Kommunen bør gå forrest med ambitiøse tiltag inden for:

 • Klimaneutral energiforsyning og energirenovering af kommunale bygninger
 • Klimavenlig kommunal bilflåde
 • Klimavenlige udbud og indkøb

12. Klimatilpasning skal sikre værdierne på Mors mod oversvømmelse og erosion og skabe merværdi.

 • Brug flerfunktionelle og naturbaserede løsninger, som kan øge de rekreative, naturmæssige og æstetiske værdier
 • Regnvand skal så vidt muligt håndteres på overfladen, så det ikke belaster kloaksystemet og samtidig kan bruges til andre formål fx vanding, biodiversitetsfremme mm.
 • Oversvømmelser fra fjorden skal forebygges gennem grundejerinddragelse
 • Motivér og inddrag grundejerne i at håndtere regnvand, fjordvand og grundvand